Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για εγγραφές μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.)

Σχετικό έγγραφο : 39747/22-03-2013/Γ1

Σας διαβιβάζουμε τη με αρ. πρωτ. Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-03-2013 εγκύκλιο του τμήματος Σχολικής Υγείας, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, την οποία απέστειλε προς όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ – Πανεπιστημιακά, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο, το Υπουργείο Υγείας ορίζει, για το χρονικό διάστημα Απρίλιος έως Οκτώβριος 2013, τη συγκρότηση κλιμακίων ιατρών προς διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εγγραφές των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να συμπληρωθεί το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.). Στην εγκύκλιο περιγράφονται οι διαδικασίες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, στην έκδοση των απαραίτητων, για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο, πιστοποιητικών υγείας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 08:04

Διαβάστε περισσότερα: Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για εγγραφές μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Συμπλήρωση...

Συμπληρωματικές οδηγίες για το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012 -2013

Σχετικό έγγραφο: 40771/26-3-2013/Γ1

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.14/ 193/ 33917/Γ1/11-3-2013 εγγράφου της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1701/36511/22/3/2013 έγγραφο της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, της Γενικής Δ/νσης Φυτ. Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας ενημερώνουμε τα εξής :

- Κάθε μαθητής θα παραλάβει τρεις κασετίνες με 31 συνολικά τεμάχια, φρούτα και φρουτοσαλάτες.

- Η ενημέρωση των υπευθύνων των σχολείων για την παράδοση των προϊόντων πρέπει να γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία «ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ» τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα της παράδοσης, επί αποδείξει. (fax ή e-mail).

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 07:23

Διαβάστε περισσότερα: Συμπληρωματικές οδηγίες για το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το...

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και σύνδεση με τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο ένταξης της οπτικής του φύλου στα προγράμματα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. έχει αναρτηθεί στη δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικό επιμορφωτικό και πληροφοριακό υλικό:

1. Ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού του έργου «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ-Δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με την οπτική του φύλου».

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 07:18

Διαβάστε περισσότερα: Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και σύνδεση με τη...

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στο πλαίσιο των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία είναι τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται επί της εθνικής επικράτειας. Αυτό συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επίλυση του εν λόγω προβλήματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό την καθιέρωση κανόνων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» >(ΦΕΚ 78 τ. Α), ενσωματώνει τις Oδηγίες: α) 2005/36/ΕΚ «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και β) 2006/100/ΕΚ «Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται σε υπηκόους των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 13:26

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΕΕ

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 1299/15-03-2013 και το από 20-03-2013 έγγραφα της Ομάδας Έργου ΑΕΕ που αφορούν την συγκέντρωση στοιχείων από τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας κατά τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012.

Οι συνημμένες καταστάσεις πρέπει να αποσταλούν συμπληρωμένες από τους Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, ηλεκτρονικά στο email της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και εντύπως συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων που τις επιβεβαιώνουν, μέχρι την Τετάρτη 03-04-2013, ταχυδρομικώς στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας & Βθμιας Κεν. Μακεδονίας.

Αν κάποια σχολική μονάδα διέκοψε τη συμμετοχή της στο έργο της ΑΕΕ κατά τη διάρκεια του 1ου ή 2ου έτους εφαρμογής, θα πρέπει να αποστείλει και αντίγραφο Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων (εντύπως) στην ανωτέρω διεύθυνση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα από εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 10:40

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ School Lab- ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΓΗ, του British Council

Σας ενημερώνουμε ότι το British Council, μέσα στα πλαίσια του διαδραστικού προγράμματος School Lab, υλοποιεί για δεύτερη χρονιά, σε συνεργασία με την πλατφόρμα i-create της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, διαγωνισμό βίντεο στα σχολεία με στόχο την κατανόηση των συναρπαστικών προκλήσεων της επιστήμης και την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε επιστημονικά θέματα.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της πέμπτης και έκτης Δημοτικού και των τάξεων του Γυμνασίου. Οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν ομάδες 2-4 ατόμων, να επιλέξουν ένα επιστημονικό θέμα με επίκεντρο τη γη, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με τους δασκάλους/καθηγητές τους και να το παρουσιάσουν με εύληπτο και ευρηματικό τρόπο. Για υποστήριξη θα έχουν ένα μέντορα από μια ομάδα επιστημόνων που θα αναλάβει καθήκοντα καθοδηγητή στις τεχνικές της Επικοινωνίας της Επιστήμης. Με τη βοήθειά του, κάθε ομάδα θα αναπτύξει το θέμα της επιλογής της και στην συνέχεια θα πρέπει να αναρτήσει ένα βίντεο διάρκειας 3-5 λεπτών στο οποίο θα παρουσιάζει το θέμα της, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος www.school-lab.org.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 11:21

Διαβάστε περισσότερα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ School Lab- ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΓΗ, του British Council

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας για χορήγηση άδειας εισόδου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών Στ΄ τάξης σχετικά για την επιλογή της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο, σας γνωρίζουμε ότι.:

•Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μετά από σύμφωνη γνώμη των Δ/ντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων.

•Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μη παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων

•Το υλικό που θα διανεμηθεί να μη περιέχει έμμεση ή άμεση διαφήμιση

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 11:20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

Για το σχολικό έτος 2013-2014, με την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/92/ οικ. 26986/20-11-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο χιλιάδων (2.000x10μήνες=20.000 ανθρωπομήνες) Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Μουσικά Σχολεία Καλλιτεχνικά Σχολεία, ΣΜΕΑ & ΚΕΔΔΥ, Ξένα και Μειονοτικά, 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα και Λυκειακές Τάξεις αυτού, Σιβιτανίδειος Σχολή, Σχολείο Αρμένικου Κυανού Σταυρού και Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο του Λονδίνου.

Τα παραπάνω αναφέρει έγγφαφο του υπουργείου Παιδείας το οποίο απευθύνεται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Φιλολόγων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Σύμφωνα με το έγγραφο η ανωτέρω έγκριση εκδόθηκε αφού ελήφθη υπόψη η υπ’ αρ. 9561/1-11-2012 πρόταση του Υπουργού Παιδείας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 08:54

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Από την Πέμπτη 21/03/2013, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 4η επιμορφωτική περίοδο (Απρίλιος - Νοέμβριος 2013) και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://b-epipedo2.cti.gr/mis,

με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 11:08

Διαβάστε περισσότερα: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

Συμπληρώνουμε σήμερα ακριβώς έναν μήνα λειτουργίας και με χαρά διαπιστώνουμε ότι καθημερινώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα στον ιστοχώρο μας, ενώ ο εμπλουτισμός του με υλικό αποκτά έναν σταθερό ρυθμό.

Όπως ανέφερε και ο Διευθυντής στον χαιρετισμό του, στόχος μας είναι να αποτελέσουμε έναν χώρο ουσιαστικής ενημέρωσης, όχι μόνον για τους εκπαιδευτικούς της Πέλλας αλλά για όλη την Ελλάδα και σε αυτό είμαστε αποφασισμένοι.

Για τον λόγο αυτό είμαστε ανοικτοί στις παρατηρήσεις σας από όπου και αν προέρχονται αρκεί να είναι καλόπιστες. Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και η λειτουργία της άμεσης ηλεκτρονικής ενημέρωσης στους εγγεγραμμένους χρήστες για κάθε νέο άρθρο ή αρχείο που αναρτάται.

Με την ευκαρία να υπενθυμίσω πως ο ιστοχώρος μας είναι προσβάσιμος από smartphone ή tablet με την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα και ευχρηστία.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013 19:54

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος επέλεξε να βρεθεί κοντά στον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε το Γενικό Προξενείο της Κορυτσάς και το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης, μετέβη στη Μητρόπολη Κορυτσάς, προκειμένου να παραστεί στη λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ενώ παρακολούθησε τη μαθητική γιορτή για την Εθνική Επέτειο στο σχολείο «Όμηρος».

Ο κ. Αρβανιτόπουλος προέβη στην εξής δήλωση:

«Γιορτάζουμε σήμερα τη μεγάλη επέτειο του Αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία για να ξαναθυμηθούμε τα γεγονότα, να τιμήσουμε τους αγωνιστές, να αντλήσουμε διδάγματα για το παρόν και το μέλλον.

Σε μια εποχή πολύμορφης κρίσης για την πατρίδα μας, η αναδρομή στην ιστορία μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά, εφόσον μας οδηγήσει σε συμπεράσματα για τα επιτεύγματα, αλλά και για τα λάθη μας. Ώστε να πολλαπλασιάσουμε τα πρώτα και να αποφύγουμε τα δεύτερα.

Έχουμε ευθύνη απέναντι στους προγόνους μας και στην ιστορία μας αλλά, κυριότερα, απέναντι στη νέα γενιά να ξαναχτίσουμε, με επιλογές ρεαλιστικές και υπεύθυνες, μια πατρίδα δυνατή και ευημερούσα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική ανάκαμψη της χώρας είναι η προώθηση και ολοκλήρωση των αναγκαίων αλλαγών στην εκπαίδευση. Αυτή η προσπάθεια υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές. Είναι υπόθεση εθνική»

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013 19:34

Βιβλία Δημοτικού

Βιβλία Δημοτικού Σχολείου

Από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου σε ψηφιακή μορφή.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013 14:47

Προστέθηκε "Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας" στα χρήσιμα έντυπα

Στα χρήσιμα έντυπα προστέθηκε αναφορά ανάληψης υπηρεσίας

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 11:34

Εγκύκλιος μετατάξεων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος μετατάξεων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 11:39

Ανακοινοποίηση - Δικαιολογητικά για αιτήσεις παραίτησης λόγω υγείας

Νέα διορθωμένη εγκύκλιο, ως προς τη συμπλήρωση αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, σχετικά με τα Δικαιολογητικά για αιτήσεις παραίτησης λόγω υγείας ,εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Για να δείτε τη νέα εγκύκλιο κάνετε κλικ εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 07:58

Το ΦΕΚ για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης».

Για να ανοίξετε το ΦΕΚ κάνετε κλικ εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 11:24

Σεμινάριο “Αναπτύσσοντας ντοκυμαντέρ στα σχολεία” στις 5-7 Απριλίου 2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ διοργανώνει το Σεμινάριο “Αναπτύσσοντας ντοκυμαντέρ στα σχολεία” στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MEDEAnet.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν ήδη εμπειρία στη δημιουργία βίντεο στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκειά του, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων των καλών πρακτικών αξιοποίησης βίντεο σε σχολικές δραστηριότητες με Ευρωπαίους καθηγητές μέσω διαδικτύου.

Θα επιμορφωθούν 20 εκπαιδευτικοί. Δεν προβλέπεται οικονομική κάλυψη ημερήσιας αποζημίωσης, μετακινήσεων και άλλων δαπανών.

Μπορείτε να υποβάλετε τη συμμετοχή σας έως τις 27 Μαρτίου στη φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/1ow2gM1Hj4DhUUFNcJe3eV3-bb7G3pd1LLuEwxoTbWww/viewform

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Απριλίου 2013 στην Αίθουσα: Έλλη Παππά του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Επισυνάπτονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και το πρόγραμμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 08:10

5η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα 2013

Στις 27-31 Μαρτίου του 2013 στην Θεσσαλονίκη η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Παράρτημα Μακεδονίας θα διοργανώσει την 5η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα με θέμα: Μαθηματικές Διαδρομές και Αναζητήσεις.

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή εάν στην έναρξη του συνεδρίου παρευρίσκονταν εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτ/θμιας & Δ/βαθμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Στις εργασίες της 5ης Μαθηματικής Εβδομάδας συμμετέχουν ως εισηγητές 125 καθηγητές όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης από την Ελλάδα και προσκεκλημένοι ομιλητές από 12 Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Αμερικής.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013 09:14

Διαβάστε περισσότερα: 5η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα 2013

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ06, ΠΕ70 και ΠΕ60, στα Δημοτικά Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2012-2013, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 έως και την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.


Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 08:18

Σελίδα 88 από 89

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top