Προγράμματα ΕΣΠΑ στη ΔΠΕ Πέλλας σχ. έτος 2017-2018

ΕΔΕΑΥ - Ανά/ξη Υποστηρικτικών Δομών 2017-2018_(MIS 5009803)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

(*07)  Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών  - ΣΔΕΥ–ΕΔΕΑΥ-ΚΕΔΔΥ ΑΠ6  ΟΠΣ 5009803

«Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009803, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφίσα

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2017-2018 (MIS 5008901)

pep logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

(*06)  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ …. ΠΕΠ ΑΠ 9Β - ΟΠΣ 5008901     2017-2018

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5008901, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αφίσα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2017-18(MIS 5009815)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

  (*03)  Εξειδικ. Εκπ. Υπ/ξη)  (MIS 5009815)) 2017-2018

 «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφίσα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2017-2018 (MIS 5009808)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

(*04)   (Πργρ. Εξατομικευμένης  ΟΠΣ: 5009808 2017-2018

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ: 5009808. του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αφίσα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-18_(MIS 5009801)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

 (*02) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_(MIS 5009801) 2017-2018

«Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009801 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αφίσα

Σελίδα 1 από 2

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top