Παράλληλη Στήριξη 2015-2016

 

AJONAS 2 logo eye eyd 2015 16

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2 (MIS 485613)»

Τοποθετήσεις