Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη 2012-2013

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες» - ΑΠ 2», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού

Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

Ονομαστική κατάσταση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

Αφίσα

 

Συμβάσεις 1

 

Συμβάσεις 2

 

Συμβάσεις 3