Οδοιπορικά Έξοδα

Έντυπα Οδοιπορικών Εξόδων σχ. έτους 2020-2021

1.ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - Συμπληρώνεται κάθε δίμηνο και αφορά το συγκεκριμένο δίμηνο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

2.ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ - Συμπληρώνεται μια φορά στην έναρξη του σχολικού έτους

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

3.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2019-2020 - Συμπληρώνεται το αρχείο που αφορά στο συγκεκριμένο δίμηνο - Για κάθε ένα από τα σχολεία διάθεσης ξεχωριστά

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ - Συμπληρώνεται κάθε δίμηνο και αφορά το συγκεκριμένο δίμηνο - Για κάθε ένα από τα σχολεία διάθεσης ξεχωριστά

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ

Ακόμη πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής :

5.Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

6.Εγκεκριμμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας

7.Ανακοίνωση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου από το ΠΥΣΠΕ Πέλλας

8.Υπεύθυνη Δήλωση μόνιμης κατοικίας - Συμπληρώνεται μια φορά στην έναρξη του σχολικού έτους

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας σε 2 (δύο) αντίτυπα (1 πρωτότυπο και 1 φωτοαντίγραφο).

Οδηγίες

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top