Φ.50/175/58862/Γ1/25-05-2012 Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Ολοήμερα Δημοτικά - Ολοήμερα Νηπιαγωγεία) για το σχολικό έτος 2012 - 2013

Φ.50/175/58862/Γ1/25-05-2012