Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Προκηρύσσουμε

την πλήρωση με απόσπαση των εξής θέσεων εκπαιδευτικών, που θα προκύψουν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015:

Ι. Α/θμια Εκπαίδευση

κλ. ΠΕ70 Δασκάλων

-Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2013-2014)

- Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ70 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2014-2015)

κλ. ΠΕ60 Νηπιαγωγών

- Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2013-2014)

- Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ60 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (από το σχ. έτος 2014-2015)

(πλήρες έγγραφο εδώ)

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω9-ΔΒ1

ΙΙ. Β/θμια Εκπαίδευση

κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων

-Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ02 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2014-2015)

-Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ02 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (από το σχ. έτος 2014-2015)

-Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ02 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου (από το σχ. έτος 2014-2015)

κλ. ΠΕ03 Μαθηματικών

-Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ03 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2014-2015)

- Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ03 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (από το σχ. έτος 2014-2015)

κλ. ΠΕ04.01 Φυσικών

-Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ04.01 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2013-2014)

κλ. ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

-Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ08 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (από το σχ. έτος 2014-2015)

κλ. ΠΕ11 Γυμναστών

-Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ (από το σχ. έτος 2014-2015)

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στις ανωτέρω θέσεις είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπαίδευσης που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή

μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής

τους και αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

2. Ειδικότερα, στη διαδικασία επιλογής θα γίνουν δεκτοί εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

A) Έχουν άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, που αποδεικνύεται από την κτήση:

1) πτυχίου Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 2) πτυχίου ή τίτλου

μεταπτυχιακών σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής

αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή 3) κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 κατά το αρ.

13, παρ. 19α του Ν.3149/2003, 4) επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας ή αντίστοιχου τίτλου άλλων

γλωσσών ή 5) απολυτηρίου τίτλου ισότιμου των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Βάσει των ανωτέρω για τη διαπίστωση της επάρκειας της γνώσης ξένης γλώσσας καθώς και των μέχρι

σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά,

πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

α) ΑΓΓΛΙΚΑ Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local

Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia ,IELTS Australia, με

βαθμολογία από 7,5 και άνω.

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5. PROFICIENT COMMUNICATION. του EDEXCEL.

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) .MASTERY

και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken).MASTERY (Συνυποβάλλονται

αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL

ESOL.MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL. MASTERY

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

β) ΓΑΛΛΙΚΑ Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του

διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)}.

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω9-ΔΒ1

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).

• CERTIFICAT V.B.L.T., NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται

βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του

πιστοποιητικού.

γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig. Maximilian του Μονάχου.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ,PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Β) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν πενταετή τουλάχιστον

αναγνωρισμένη διδακτική υπηρεσία ως διδακτικό προσωπικό της οικείας βαθμίδας, μέχρι τις 31

Αυγούστου του 2013

Γ) Δεν έχουν υπηρετήσει, για οποιονδήποτε λόγο, με απόσπαση σε σχολεία ή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα του εξωτερικού.

3. Η διάρκεια της απόσπασης των εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διαρκεί μέχρι 9 έτη.

Η θητεία υποδιαιρείται σε 3 περιόδους :

μία πρώτη περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση,

μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του 5ου έτους θα πραγματοποιείται μια άλλη

αξιολόγηση,

μία τρίτη περίοδο τεσσάρων ετών.

Ως εκ τούτου, η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας του υποψηφίου θα πρέπει να του επιτρέπουν την

εκπλήρωση μιας πλήρους πενταετίας.

Ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού, σε κάθε περίπτωση, λογίζεται από την έναρξη του πρώτου έτους

απόσπασης, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού(άρθρο 29 ,2011-04-D-14-

fr-2, Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών

Σχολείων).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 02 Ιουλίου 2013 09:19